Your browser does not support JavaScript!
:::
服務簡介
  1. 整合並建置校內教務處、學務處、技合處、研發處、其他處室的辦學指標分析

  2. 整合校內的校務指標,以及其他計畫相關指標

  3. 結合教育部校務資料庫,進行跨校資料比較

  4. 彙整並建置校外公開資料

  5. 進行重要之議題分析

  6. 撰寫指標整合平台

  7. 辦理校務研究計畫申請

            (1)執行之流程,請見「 校務研究計畫執行流程 」

            (2)核准後如需申請相關資料欄位,請見「 校務研究計畫資料表格申請流程 」、

                                                                                                                                                「   附件一、校務研究計畫資料申請表